Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 2632

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Zamieszczane pliki pdf. powstały w oparciu o źle sformatowane dokumenty word lub są scanem dokumentów.
 • 2. Skany, obrazy, grafiki nie posiadają opisu - tekstu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Rosińska.
 • E-mail: sekretariat@pcuw.powiat-wyszkowski.pl
 • Telefon: 29 642 92 40

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie
 • Adres: ul. Świętojańska 82a; 07-200 Wyszków
 • E-mail: d.stworzyjanek@pcuw.powiat-wyszkowski.pl
 • Telefon: 29 642 92 41

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Siedziba Powiatowego Centrum Usług Wspólnych znajduje się w budynku należącym do Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" - budynek boczny szkoły. Budynek jest parterowy, bez schodów i ograniczeń komunikacyjnych. Drzwi do budynku umożliwiają wjazd wózków inwalidzkich. Korytarze i pomieszczenia biurowe są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

2. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braill'e, ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych lub słabowidzących. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych - istnieje możliwość skorzystania ze sprzętu będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Wyszkowie po uprzednim powiadomieniu i umówieniu.

3. Przed budynkiem PCUW przy ulicy Świętojańskiej znajdują się zatoki z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

4. Nie ma możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym na miejscu oraz online.